child

kid


Words containing child:
English Peng'im Chinese Audio
evening me(7) heung1 gian2 暝昏囝
son da1 bou1 gian2 丈夫囝
son dao1 gian2 逗囝
daughter ja1 bhou(6) gian2 㜁𡚸囝
daughter jao(6) gian2 走囝
herbs chao(6) gian2 草囝
chili pepper hiam1 jio1 gian2 莶椒囝
today gian(6) yek8 囝日
a little dih(8) gian2 滴囝
a little suk(8) gian2 屑囝