Colors

English Peng'im Chinese Audio
black ou
ou sek 乌色
blue nām
nạm sek 蓝色
color sek
gold gim
gim sek 金色
gray hui
hui sek 灰色
green che:
lēk 绿
che: sek 青色
lek sek 绿色
orange ga:
ga: sek 柑色
pink húng āng 粉红
húng ạng sek 粉红色
purple jì
jí sek 紫色
red āng
ạng sek 红色
silver ngīng
ngịng sek 银色
white bēt
bet sek 白色
yellow ēung
ẹung sek 黄色